Loading...

Oferujemy kompleksową obsługę rachunkowo-księgową przedsiębiorstw o różnym profilu działalności gospodarczej. Nasze Biuro tworzy zespół księgowych z wieloletnim doświadczeniem.

Właścicielem biura jest Biegły Rewident,

wpisany do Rejestru Biegłych Rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3577.

Biuro jest wpisane na listę firm audytorskich, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 596.

Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie OC
z tytułu wykonywanej działalności w TUiR WARTA S.A.

Jesteśmy profesjonalną oraz doświadczoną firmą
świadczącą cały zakres usług księgowych w tym:

OFERTA

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę rachunkowo-księgową firm jak również pomoc przy zakładaniu i likwidacji firm. Specjalizujemy się w obsłudze kadrowo-płacowej.

Księgi rachunkowe

 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
 • ustalanie wysokości miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy,
 • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US (przekaz elektroniczny),
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
 • monitoring należności i zobowiązań,
 • prowadzenie elektronicznej ewidencji VAT i przesyłanie do Ministerstwa Finansów jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT)

Podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • dokonywanie zapisów w KPiR lub ewidencji ryczałtu,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie elektronicznej ewidencji VAT i przesyłanie do Ministerstwa Finansów jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • ustalanie wysokości miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy wraz z sporządzeniem deklaracji,
 • sporządzanie ewidencji VAT.

Kadry i płace

 • prowadzenie teczek akt osobowych,
 • prowadzenie kartotek pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
 • przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy,
 • przygotowanie świadectw pracy,
 • przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów, dodatków i potrąceń,
 • obsługę umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło i innych,
 • przygotowanie deklaracji ZUS RMUA,
 • przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników: PIT 11, PIT 8B, PIT 40,
 • sporządzanie deklaracji na potrzeby ZUS, deklaracji dla potrzeb urzędów skarbowych:
  PIT 4,PIT 8A,
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników.

Biegły Rewident

 • doradztwo podatkowe
 • prowadzenie postępowania upadłościowego oraz likwidacyjnego
 • wykonywanie ekspertyz oraz opinii ekonomiczno-finansowych
 • świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa oraz zarządzania
 • świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez
 • biegłych rewidentów

Cennik usług:

Podany cennik pozwala na zapoznanie się z poziomem kosztów usług księgowych stosowanych w naszym biurze.
Umieszczamy go jedynie orientacyjnie gdyż staramy się traktować każdego klienta indywidualnie
i dostosować cenę naszych usług do poziomu odpowiadającego obu stronom.

Przykładowe ceny:

0PLN
Księga rachunkowa
0PLN
Książka przychodów i rozchodów
0PLN
Kadry i płace (cena za osobę)
0PLN
Rozliczenia roczne
Generalnie wysokość opłat za nasze usługi uzależniamy od rodzaju prowadzonej ewidencji
(np. księgi handlowe, PKPiR, ryczałt)
oraz ilości dokumentów księgowych w danym miesiącu.

Klienci:

Wiemy, że ufają nam najlepsi a doświadczenie i kontakty w biznesie są dla nas najważniejszą rekomendacją.

Wśród naszych stałych klientów są między innymi:

Nowy Klient

Z rozpoczęciem działalności gospodarczej wiąże się wiele obowiązków, które wspólnie z Państwem zrealizujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • założymy firmę od podstaw zaczynając od rejestracji,
 • pomożemy wybrać najbardziej korzystną formę opodatkowania dla nowo zakładanej firmy,
 • załatwimy wszystkie procedury związane z rejestracją działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, Zakładzie Ubezpieczeń
 • Społecznych, Urzędzie Skarbowym, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Inspekcji Pracy

TORUS

Towarzystwo Doradztwa Podatkowego Leszek Seheńczuk

78-400 Szczecinek

ul. Wojska Polskiego 6

NIP: 673-001-19-99

Bank: PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinku

Nr rach: 25 1240 3679 1111 0000 4354 6860

tel./fax: 94 37 228 41

tel: 94 37 425 22

tel: 668 113 203

e-mail: tdp.torus@man.szczecinek.pl